म तपाईंका पाइलाहरूलाई पछ्याउनेछु ।

तपाईंसँगै म रहनेछु ।

मलाई प्रज्वलित पार्नुहोस्,

मलाई प्रेम गर्नुहोस्,

मसँग रहनुहोस्

अहिले अनि सदासर्वदा ।

आमिन् । २७ सेप्टेम्बर १९८६