मेरो मुक्तिदाता तपाईलाई प्रेम गर्न कृपया मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईलाई खुशी तुल्याउन सकू र म तपाईसंग रहन सकू र तपाई द्वारा प्रयोग हुन सकू । १९ मार्च १९८८