परम प्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस् !

हाम्रो परमेश्वर धन्यको होस् ! परमेश्वरलाई महिमा होस् !

मेरो मृत्यू सम्मै पितालाई प्रेम गर्छु । ७ सेप्टेम्बर १९८८