मेरो मुक्तिदाता तपाईलाई प्रेम गर्न कृपया मलाई सिकाउनुहोस्,

तपाईलाई खुशी तुल्याउन सकू र म तपाईसंग रहन सकू,

र तपाई द्वारा प्रयोग हुन सकू । १९ मार्च १९८८