“प्रेमी पिता,

मलाई तपाईको खाँचो छ,

मेरो विश्वास, मेरो प्रेम, मेरो आशा,

ताकि तपााईको पबित्र नाउँको

महिमा होस्,

आमिन् ”

२५ जनवरी १९८८