तपाईको प्रसंसा र महिमा होस् ,

सत्यताको पवित्र आत्मा हामीमा पठाउनु होस,

हामीमा सत्यता प्रकट गर्नको निम्ति यो अन्धकारमा तपाईको ज्योती

हामीमा चम्कीयोस र हामीलाई सत्यतामा अगुवाई गरियोस

हामी सबैजनालाई एउटै गोठालोको नेतृत्वमा ल्याउनुहोस्

तपाईको आगमन सम्म

प्रभु आउनुहोस !

२४ डिसेम्बर १९८८