“कृपाका प्रमेश्वर, क्षमाको निम्ती म तपाईको चरणमा छु, मलाई आशा र विश्वास छ, म तपाईलाई असिमीत माया गर्छु । आमेन” मे ७,१९८८