“हे पिता, अन्तसम्मै मसँग हुनुहोस्,

 म कमजोर छु ।

तपाईंलाई महिमित पार्नका लागि

 मलाई शक्ति दिनुहोस्,

आमिन्” २ जुन १९८७