“म,येशू ख्रीष्टले तिमीहरुलाई मेरो पीडा बताएँ ;”— ईश्वरमा सत्य जीवनबाट नोभेम्बर ९, १९८६ को सन्देश ।