Panginoon, kaawaan Mo ako, na makasalanan!

by True Life in God Radio

Tipunin ang sambayanan at sabihin ito sa kanila: hangga’t walang pagsisisi at katapatan sa inyong pananalangin, ang kasamaang ito ay higit na magtatagal pa sa inaakala ninyo; bumaling kayo sa Akin, na inyong Diyos at magsisi; ang isang tapat at […]

Nanawagan ng Testimonias

by True Life in God Radio

Ikaw ba ay nakikinig o nakapagkinig sa TLIG Radio? Inaanyayahan namin kayo na sumulat ng 2-3 linya ng inyong naranasan sa pagpakinig sa mensahe ng Panginoon dito sa TLIG radyo. Buksan ang Kontact para Ipadala ang maiksi na testimonia.

TuneIn Radio App

by True Life in God Radio

Gamitin ang TuneiIn Radio App para sa maligayang pakikinig sa TLIG Radio sa inyong iPhones, Androids, Tablets, SmartTv’s, BlackBerry kung saan ka sakasalukuyan man..

Language