13 April 1991, Vassula prays:

I offer You, Jesus,
my will, my heart,
my soul, my spirit,
my body, everything.