Si Vassula Ryden ay isang Griyegong ipinanganak sa Egypt at kabilang siya ng Greek Orthodox church. Ang propesyonal na pananagutan ng kanyang asawa ay kinakailangan silang palagiang tumira sa mga bansang naghihirap. Hindi niya akalain na ang Diyos ang magpahayag ng Sarili Niya sa kanya noong 1985, habang sila ng kanyang pamilya ay nakatira pa sa Banglades. Dito nag-umpisa ang mahiwagang paghatid na pumapatuloy hanggang ngayon Ang Diyos ang nagdidikta, naghihimok at nagpapabahagi ng Kanyang Salita ng Karunungan para ipapahayag sa Kanyang Sangkatauhan para malaman nila ang Kanyang Loob.

Ang grasya ng pagtanggap ng Salita ng Diyos sa ganitong pamaraan ay tinatawag na Banal na Hula o Sangunian. Tinawag ng Diyos si Vassula maski wala siyang katekismo o nag-aral ng teyolohiya. Bagama’t si Vassula ay walang katekismo at ni hindi nag-aaral ng teyolohiya, ay tinawag siya ng Diyo at tinuruan siya, tulad ng sinabi nang Diyos sa kanya, “Pinili kita na blanko na lona para punuin ng Aking Mga Gawa na Aking pangalanan: “Totoong Buhay sa Diyos.” (Hunyo 10, 1987) An Totoong Buhay sa Diyos na mga kalangitang mensahe ay madaliang tawag na pangangailangan na makipagpayapaan sa Diyos at pabubutihin natin ang ating buhay sa paraan ng pagsisisi. Mga panawagan ito ng pagka-ayusan, pagmahalan at pagka-isa.

Maging matunog ka na aklat, aklat na ikinatha ng Kataastaasan,” ang sabi ng Diyos kay Vassula buhat sa pasimula. Pinangunahan nang Diyos si Vassula noong 1986, na ang Kanyang mga mensahe, na sa Kanyang tulong ay yayaon sa sanglibutan at ito ay nangyari na. Mula ng 1988, si Vassula ay naanyayahan na magsalita sa higit pa sa 85 na mga bansa at higit sa 1000 na kapahayagan. Sa lahat na pag-alagad na ginawa ni Vassula ay hinding hindi siya nagtanggap ng bayad na pera o benepisyo. Sa pangkasalukuyan ang mga aklat ng mensahe ay naisalin ng mga boluntaryo sa higit pang 42 na wikain.

Ilang mga tanyag na teologo at mga pari , sa malaking kagalakan ay pinag-aralan ang mga mensahe at nababatid na may pagkakatugma sa Banal na Aklat at Aral ng Simbahan at ito ay nagbibigay ng mas malinaw na pananaw ng Banal na Aklat at katangian ng Diyos. Kanilang pinagtibay ang katunayan ng kabanalang pasimula sa pamagitan ng pagkatha ng mga aklat at sinusuri ang nakakaibang kaso ni Vassula.

Sanggunian

Sa napakaraming taon, ang Ating Panginoon ay nagsubok at patuloy na sumusubok na gisingin sa tamang kaalaman tayong lahat sa paulit-ulit niyang pagpaalaala sa atin sa pamagitan ng Banal na Kasulatan ang mga sinasabi ng mga Banal na Propeta at ang Kanyang Sampong Utos. Hindi papayagan ng Panginoon na habang buhay nating lapastangin ang Kanyang Banal na Pangalan kaya paulit-ulit Niya tayong binibigyan ng babala na pag ang sankatauhan ay magpatuloy na mabuhay ng wala sa Kanya, ay iwinawasak nila ang sarili nila sa pagkawalang Diyos at hinahamon ang Kanyang Banal na Katarungan na pabagsakin sa kanila.Ang mga banal na hula tulad ng pagkawasak ng Twin Towers, ang higanting alon at ang pagbagsak ng Komunismo sa Russia at iba pang banal na mga hula na pinangunahan ni Vassula na lahat ay nangyari. Pag ang mga sangkatauhan ay hindi magsisisi at mga iba’t ibang simbahan ay magpatuloy na bingi sa Kanyang panawagan na magkasunduan at magka-isa, ang pagkaka-isa sa kaibahan, ang napakalaking kaparusahan ng apoy ay ipapadala sa mundo.

“Iyong mga may tainga, ay nawa sila makarinig, at iyong ayaw makinig, hayaang walang madinig”. Ito ang salita ng Diyos kay Vassula na sabihin sa ngayong salinlahi at sa lahat ng mga Simbahan.

Pagpakain sa mga Mahihirap

SaBanal na Kasulatan ay nakasulat na ang pananampalataya na walang mabuting Gawain ay patay. Ng maranasan ni Vassula ang Mahal na Ina sa kanyang pangitain, hiningan siya ng Mahal na Ina na iabot niya ang kanyang tulong sa mga nangangailangan at pagpapakain sa mga mahihirap, dahil ang espiritung pagkain ay hindi sapat. Kaya mula noon, maraming kabahayan na tinatawag na Beth Miriam (Bahay ni Maria) nag-umpisang magpakain sa mga mahihirap. Dito narin ang naging paaralan ng mga batang mahihirap.