Sa napakaraming mga mensahe ng True Life in God na naipagkaloob na sa atin sa mga nagdaang taon, madalian kong sinuri ang iba sa mga ito na tila ba nagpro-propesiya hinggil sa mga nangyayari sa ating panahon ng COVID-19. Nang dahil sa Kanyang masigasig na Pag-ibig, ay tinatawag na tayo ng Panginnon mula pa noong 1985 sa Kanyang mga mensahe upang magsisi, upang mamuhay ng isang buhay-madasalin, at upang makipagkasundo sa Kanya. Matagal na Niyang tinatawag ang Kanyang Simbahan upang magkaisa, at upang pag-isahin ang mga petsa ng Pasko ng Muling Pagkabuhay! Sinisikap Niyang kaladkarin tayo palabas mula sa ating pagtatakwil at sa ating pagka-kampante. Siya’y naging pulubi para lamang sa ating kapakanan! Sinubukang ipakita sa atin ng Panginoon ang tunay na panganib sa buhay ay hindi ang banta ng kamatayan kundi ang maling pagpili sa buhay nang wala ang Diyos.

Hiniling ng Panginoon sa aking ipaalam ko ang Kanyang mga mensahe sa buong mundo. At ginawa ko ito nang buong makakaya ko, at gayundin ng mga nakikipagtulungan na pinili ng ating Panginoon. Mayroong mga naging bunga, subalit hindi tulad ng ginusto ng Panginoon nang dahil sa pagdami ng mga paninirang-puri, pang-iinsulto, pang-uusig na tinatanggap ng mga banal na mensaheng ito mula sa iba’t-ibang pinanggagalingan, na sumasagabal sa pagpapalaganap nito. Ano ang natamo natin dito? Ano ang natamo natin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga sagabal nang dahil sa ating kakulangan sa paniniwala, upang ang Tinig ng Panginoon ay hindi marinig kung kailan kailangan natin itong marinig? Ang nagdadalamhating Panginoon, sa mga nagdaang mga taon ay sinubukang basagin ang ating pagka-bingi, kawalan ng malasakit upang madala tayo pabalik sa Kanya, madala patungo sa Buhay. Sinubukan Niyang tanggalin mula sa ating mga mata ang mga kaliskis na tumigas na nang dahil sa alikabok ng ating pagtatakwil. Wala ring naidulot na mabuti ang ating kawalan ng malasakit. [Read the whole article]