Tipunin ang sambayanan at sabihin ito sa kanila: hangga’t walang pagsisisi at katapatan sa inyong pananalangin, ang kasamaang ito ay higit na magtatagal pa sa inaakala ninyo; bumaling kayo sa Akin, na inyong Diyos at magsisi; ang isang tapat at pangkalahatang panalangin ay makararating sa Akin, na inyong Diyos; itataboy ng pag-aayuno ang mga demonyo; anumang sakripisyo ay magiging katanggap-tanggap sa Akin; iwaksi ninyo ang inyong espiritu ng pananamlay at masasamang gawi, at makipagkasundo kayo sa Akin, na inyong Diyos; hayaan ninyong marinig Ko ang: “Panginoon, kaawaan Mo ako, na makasalanan!” at pakikitaan Kita ng awa; at bubuhusan Ko kayo ng pagpapala; halika, huwag kang matakot; nakikinig Ako; ic.

Ang Diyos ay makikinig kung tayo’y magsisisi at magbabagong buhay mula sa pagiging maligamgam para sa Diyos, buong kagandahang-loob Niyang ipagkakaloob sa atin ang kapayapaan; ipagdasal natin ang buong mundo; hilingin natin sa Kanyang ipakita Niya ang Kanyang Mukha sa atin upang masinagan tayo; magmakaawang pagbigyan Niya ang ating pagsusumamo;… ipagdasal nating mabilis na lumaganap ang Kanyang mensahe ng TLIG, at matanggap nang may kababaang-loob tulad ng inyong pagtanggap; ipagdasal ninyo lalo na ang Italy, dahil tulad ng naipaliwanag ko noong nakaraan, ang mga mensahe ng TLIG, ay bumagsak lamang sa mga taingang ganap na bingi at inuusig;