• Maligayang Pasko
  • Si Kristo ay nabuhay!
Ibonobrodkast ang mga propetang mensahe na tinatanggap ni Vassula Ryden mula sa Diyos sapol 1985
      Dinggin
Ibang Paraan Ng Pakikinig

Paboritong Radyo

Gamitin ang pabor sa iyo

Recent Posts

Panginoon, kaawaan Mo ako, na makasalanan!

Tipunin ang sambayanan at sabihin ito sa kanila: hangga’t walang pagsisisi at katapatan sa inyong pananalangin, ang kasamaang ito ay higit na magtatagal pa sa inaakala ninyo; bumaling kayo sa Akin, na inyong Diyos at magsisi; ang isang tapat at […]

Donasyon at Suporta

Subscribe to News

Language